Factory

RBF 54 - HUNTSMAN

  • Address: AMATA INDUSTRIAL PARK- DONG NAI PROVINCE
  • Perform content: Legal service - Construction Design

► Chi tiết dự án:

- Diện tích khuôn viên: 6.200 m2

- Qui mô: 02 tầng

- DTXD: 4.287,59 m2

- Tổng mức đầu tư: 47,1 tỷ